Ogłoszenia

Przetargi

Informacja o ogłoszonym przetargu dot. remontu posadzek na klatkach schodowych w 7 budynkach
Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie remontu posadzek na klatkach schodowych w 7 budynkach mieszkalnych

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

 

?Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka, ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie § 4 obowiązującego w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Regulaminu wyboru wykonawców robót budowlanych i usług ??, na wykonanie:

Remontu posadzek na klatkach schodowych w 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych /22 klatki schodowe, przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 17, ul. Dzieci Polskich 17, ul. S. Jaracza 2,4,6,8A, ul. H. Modrzejewskiej 17 w Ostrołęce.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w:
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. gen. J. Hallera 13,
pok. Nr 14,
Tel. 29/7666381 w. 34 ? w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 14:00 (odbiór SIWZ osobisty).

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji prac ? do 30.12.2022 r., realizacja robót na poszczególnych budynkach w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 07.02.2022r., do godz. 14:00, w  wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. J. Hallera 13, Sekretariat.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa 07.02.2022r., godz. 1400.

Zamawiający otworzy oferty w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  • odrzucenia oferty bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferty oraz do prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.

ZARZĄD OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ