Doręczanie korespondencji oraz udzielanie informacji telefonicznych użytkownikom lokali w zasobach OSM
Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że z uwagi na trudny obecnie czas, w którym zmagamy się z epidemią, wymagający zachowania szczególnych środków ostrożności w bezpośrednich kontaktach oraz w trosce o obniżenie kosztów funkcjonowania Spółdzielni, podjęto działania zmierzające do wdrażania nowych form komunikowania się z użytkownikami lokali.

W celu wyeliminowania konieczności wchodzenia do lokali mieszkalnych, doręczanie korespondencji będzie się odbywało w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2020r. ?Regulamin doręczania  korespondencji oraz udzielania informacji telefonicznych użytkownikom lokali w zasobach OSM?, na podstawie złożonego przez osoby, którym przysługuje prawo do lokalu ?Oświadczenia o sposobie doręczania korespondencji?, w którym umożliwiono wybór jednego z niżej wymienionych sposobów doręczania:

  1. do oddawczej skrzynki pocztowej lokalu, którego dotyczy korespondencja (nieodpłatnie),
  2. na wskazany adres do korespondencji, inny niż adresu lokalu którego dotyczy korespondencja (miesięczna opłata ryczałtowa 3,25 zł/lokal),
  3. na wskazany przez użytkownika lokalu adres poczty elektronicznej (nieodpłatnie).

Na druku oświadczenia oznaczonego kopertą (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy wybrać tylko jeden sposób doręczania, podpisać i złożyć w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli nr 1 lub 2. W przypadku wyboru innego sposobu doręczania niż do skrzynki pocztowej, do oświadczenia należy również złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik nr 2 lub nr 3 do Regulaminu.

Regulamin został opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni www.osm-ostroleka.pl (w zakładce  Akty prawne -> Regulaminy) oraz na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

Funkcjonujący w Spółdzielni Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) firmy Unisoft umożliwia stopniowe zastępowanie korespondencji drukowanej (papierowej) ? korespondencją prowadzoną w formie elektronicznej (na wskazany adres @mail). Uwzględniając to, że nie wszyscy użytkownicy mają stały dostęp do internetu czy sprzęt komputerowy, wdrażanie nowych zasad doręczania korespondencji oparte zostało na zasadach pełnej dobrowolności, tj. poprzez złożenie w/w oświadczenia.

Informujemy, że przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) wymagają dokonywania weryfikacji osób dzwoniących w sprawach dotyczących użytkowania lokalu, w związku z czym w celu możliwości uzyskiwania informacji telefonicznych wymagane jest złożenie przez osoby, którym przysługuje prawo do lokalu ? formularza zgody na udzielanie informacji o lokalu drogą telefoniczną (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Wszystkie wymagane druki (załączniki) umieszczono w zakładce ?OSM -> Formularze i druki do pobrania?.

Niezależnie od korespondencji doręczanej przez Spółdzielnię oraz informacji udzielanych telefonicznie, zachęcamy Państwa również do korzystania  z nieodpłatnego narzędzia eBOK (uruchomionego od 14.01.2019r.), dzięki któremu można na bieżąco zapoznawać się z informacjami dotyczącymi posiadanego lokalu, m.in.: saldami rozliczeń w opłatach za lokal, składnikami miesięcznego wymiaru opłat wraz z obowiązującymi stawkami,  wynikami rozliczeń mediów (woda, gaz, centralne ogrzewanie), stanami wodomierzy na dzień odczytu (ostatni dzień kwartału). W celu uzyskania dostępu do eBOK-a należy osobiście złożyć formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie Spółdzielni  www.osm-ostroleka.pl   lub w biurach siedziby Spółdzielni i Administracji Osiedli.

Szczegółowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać osobiście lub telefonicznie :

  • w siedzibie Spółdzielni przy ul.gen.J.Hallera 13 – tel. 29 766 63 81 lub  29 766 63 82
  • w Administracji Osiedla nr 1 przy ul.gen.J.Hallera 13A/26 – tel.29 766 69 33
  • w Administracji Osiedla nr 2 przy ul.H.Sienkiewicza 3/1 – tel. 29 764 55 32

28.07.2020r., Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej